DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Slovníček pojmů
 
Algeziologie - medicinský vědní obor zabývající se léčbou bolesti
Demence - úbytek kognitivních schopností vedoucí k poklesu jednotlivých psychických funkcí a k následnému výraznému omezení aktivit každodenního života. Nejčastějším typem je Alzheimerova nemoc, existují ale i další. Jde o nemoc způsobenou degenerací mozkových struktur, nikoli o běžné projevy stárnutí nebo zapomínání v rámci psychického přetížení!!
Deprese - psychická porucha vyznačující se zejména déledobě skleslou náladou, snížením energie a snížením aktivity; mohou se přidružovat další psychické (např. úzkost) či fyzické potíže.
Edukace - objasnění různých informací a poučení o různých postupech vedoucích k nastolení klientova duševního i fyzického zdraví
Exekutivní - soubor schopností, které „činí člověka člověkem“ – např. plánování, rozhodování, učení se z neúspěchu, změna neefektivních strategií atdschopnosti
Fobie - chorobný, nepřiměřený strach z konkrétní situace, člověka, zvířete či předmětu; doprovázený úzkostí
Chronický - dlouhotrvající, vleklý
Imaginace - schopnost mysli vyvolávat představy či vnitřní obrazy; využívá se pro svůj vysoce léčebný potenciál
Kognitivní  - poznávací", zahrnuje vnímání, paměť, myšlení, soustředění pozornosti, exekutivní schopnosti, konstrukčně-praktické schopnosti, práci s prostorem a další
Kognitivní rehabilitace (kognitivní trénink, trénink paměti, mozkový jogging) - postupy zaměřené na rehabilitaci narušených kognitivních schopností, pokud možno s praktickým zaměřením na řešení konkrétních potíží klienta (formou „tužka - papír" či počítačových programů)
Konstrukčně-praktické schopnosti - schopnosti plánovat, seřadit a provést jednotlivé části cíleného pohybu ve správném pořadí při cíleném úkolu, při používání předmětů, při organizaci a provádění ucelené aktivity (např. sestavování, skládání, kreslení)
Neuropsychologie - obor na pomezí psychologie a neurologie, zabývá se testováním mozkových funkcí
Organický - mající původ ve strukturálním poškození (v našem případě postižení mozku; dá se potvrdit některou ze zobrazovacích metod, např. magnetickou rezonancí)
Poruchy osobnosti - soubor trvalých povahových odchylek vytvářejících nevyváženou strukturu osobnosti; některé její složky jsou příliš zdůrazněny a jiné potlačeny. Porucha negativně ovlivňuje chování a prožívání pacienta, ztěžuje jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. Rozvíjí se již od dospívání, trvá po celý život
Práce s tělem - metody zaměřené na obnovu psychosomatické kondice klienta, jeho aktivaci a posílení vitality při bezprostředním kontaktu s klientovým tělem
Psychogenní - mající původ v oblasti psychiky (např. v důsledku psychické zátěže)
Psychogenní poruchy paměti - potíže s pamětí vzniklé v důsledku psychických faktorů (při přetížení organismu, např. stresem v práci či osobních potížích), nikoli v důsledku poškození mozku
Psychosomatické onemocnění - onemocnění těla, které souvisí s psychickými faktory (ty jsou někdy jednou z mnoha, někdy téměř jedinou příčinou); nejčastěji uváděné jsou např. žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, je jich však celá řada. Každé onemocnění těla svým způsobem souvisí s psychickým stavem člověka
Psychoterapie - cílené léčebné působení na psychiku člověka psychologickými prostředky. Prostřednictvím psychiky je pak ovlivněn celý organismus
Psychoterapie dynamicky orientovaná - vychází z psychoanalýzy, věnuje pozornost vlivu minulých zážitků a nevědomých procesů na současné potíže. Umožňuje klientovi, aby lépe porozuměl příčině svých problémů a mohl změnit své chování a prožívání.
Psychoterapie Gestalt - na proces orientovaná terapie, má zážitkový charakter. Je zacílena na osobní zkušenost klienta se kterou tvořivě a živě pracuje v rámci principu zkušenosti „tady a teď".
Relaxace - metoda podporující nastolení fyzického i duševního klidu; pomáhá ke snížení hladiny stresu za použití různých postupů (např. práce s dechem, vizualizační metody, koncentrace, autogenní trénink)
Sugestivní a hypnotické postupy - metody zaměřené na přechodný stav změněné pozornosti a vědomí klienta (v těsné spolupráci s terapeutem). Využívá se  řízeného ovlivňování představ a prožívání klienta, při němž dochází k žádoucímu léčebnému efektu
Úzkost – nepříjemný prožitek tísně či napětí neurčitého obsahu (na rozdíl od strachu, který má konkrétní podobu); bývá doprovázena tělesnými pocity jako je např. bušení srdce či sucho v ústech; často se přidružuje k depres

.